Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Definicje

 1. Cookies: niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
 2. Dowód zakupu: faktura lub rachunek, w zależności od opcji oznaczonej w zamówieniu przez Kupującego, wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.
 3. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Konto Kupującego: miejsce dostępne dla Kupujących po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła oraz innych wymaganych danych, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, dokonywanie płatności itp.
 5. Kupujący: każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 6. Miejsce wydania rzeczy: adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 7. Moment wydania rzeczy: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 8. Przedsiębiorca: Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 9. Regulamin: Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
 10. Sklep: Sklep Internetowy CDE Fotowoltaika dostępny pod adresem internetowym sklep.cdefotowoltaika.pl
 11. Sprzedający: CDE Fotowoltaika Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie

ul. Krakowska 11, 43-190 Kraków

KRS: 0000460447; NIP: 6351831971;

REGON: 24326650500000.

 1. Strony umowy sprzedaży: Sprzedający i Kupujący.
 2. Termin realizacji: podana na podstronie prezentującej produkt liczba godzin lub dni roboczych koniecznych do realizacji zamówienia.

 

§ 2 Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego CDE Fotowoltaika dostępnego pod adresem sklep.cdefotowoltaika.pl.
 2. Regulamin określa w szczególności: 
 3. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 4. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, – zakaz dostarczania przez Kupujących treści o charakterze bezprawnym, 
 5. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
 6. tryb postępowania reklamacyjnego. 
 7. Operatorem i właścicielem Sklepu CDE Fotowoltaika jest:

CDE Fotowoltaika Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie

ul. Krakowska 11, 43-190 Kraków

KRS: 0000460447; NIP: 6351831971; REGON: 24326650500000.

 1. Sklep oferuje podzespoły do instalacji fotowoltaicznych oraz produkty powiązane.
 2. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 6. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e- mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego zapoznania się z regulaminem.
  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 8. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: : Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2;

b. Aktywny adres e-mail.

 1. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

§ 3 Rejestracja, zawarcie umowy i realizacja

 1. Dokonanie zamówienia w sklepie wymaga wcześniej rejestracji Kupującego i utworzenie Konta Kupującego. Do rejestracji niezbędne jest między innymi podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 2. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Kupującego i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨ przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie do koszyka produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Złóż zamówienie”.
 5. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym następuje w chwili potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po tym terminie następuje anulowanie zamówienia traktowane jako odstąpienie od umowy ze strony Kupującego.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na podstronie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na podstronach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą dokonania płatności.
 8. Niektóre produkty są sprowadzane na specjalne zamówienie wówczas termin realizacji jest podawany indywidualnie. 
 9. Zakupiony towar jest wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w § 2 ust 9 pkt. b.

 

§ 4 Gwarancja i reklamacje

 1. W chwili odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać Protokół Reklamacji.
 2. Każdy zakupiony w Sklepie produkt jest fabrycznie nowy. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, reklamacja powinna być zgłoszona bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/i na Instrukcji Obsługi, dołączonej do produktu. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta.
 3. W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, należy ją odesłać do Sklepu. Karta zostanie uzupełniona i niezwłocznie odesłana do Kupującemu.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.)

 

§ 5 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dołączony jest do zrealizowanego zamówienia. 
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Kupującego mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 4. Baza danych osobowych Kupujących podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 5. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422.).
 6. Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Kupującego,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Kupujący,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 
  4. informacje o skorzystaniu przez Kupującego z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Kupujących. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości zweryfikowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym.
 8. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kupujących jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami prawa.
 9. Sprzedający zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w szczególności Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 10. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Kupującego.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się i zaakceptować powyższy regulamin.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  2. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  3. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  4. przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,
  5. realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
 3. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 3 nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Kupującego. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.
 4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach sklepu należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 5. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Kupujących poprzez wiadomość e-mail. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Wysyłka
0,00 zł Razem

Koszyk Realizuj zamówienie